המרכז הישראלי למניעת התעמרות בעבודה בע"מ (חל"צ)

מהי התעמרות בעבודה

התעמרות במקומות עבודה היא אחת התופעות הכואבות ביותר בחברה בת ימנו, המהווה גורם מרכזי ב"חוויית" העובד. התופעה חוצת מגזר, תפקיד, מגדר וגיל ומפרה נורמות ארגוניות וחברתיות. התעמרות בעבודה פוגעת בכבוד האדם וחירותו, ברווחתו ובריאותו וביכולתו לבצע את עבודתו כהלכה.

בישראל עברה בקריאה טרומית הצעת חוק למניעת התעמרות בעבודה (התשע"ה – 2015). לפיה, התעמרות מוגדרת כהתנהגות בלתי הוגנת, מניפולטיבית מכוונת וטורדנית, מצד מנהל, עמית או מקבל השירות, כלפי עובד או קבוצת עובדים, שבאה לידי ביטוי במעשה, במחווה או בכתב ויוצרת סביבה עוינת באופן עקבי ומתמשך. היא כוללת בין היתר: התייחסות מבזה, משפילה או מזיקה; שיבוש יכולתו של אדם לבצע את  תפקידו; הצרה, בפועל או בכוח, של סמכויותיו או תחומי אחריותו של אדם כנגזר מתפקידו; הטלת משימות על האדם שמטרתן מילוי צרכיו האישיים של אחר ושאינן נוגעות לתחומי תפקידו; הכפפתו של אדם לאווירה של פחד ואיומים; ייחוס עבודתו, הישגיו והצלחותיו של אדם לאדם אחר או ייחוס לאדם כישלונות לא לו, תוך הסתרת עובדות; בידוד מקצועי או חברתי של האדם;  פגיעה באופן בלתי סביר בפרטיותו של האדם.

ספרים בנושא התעמרות בעבודה והדרכים למניעתה

התעמרות בעבודה בראי התקשורת

רדיו ארץ 28.1.19 "עבודה עברית עם אורי וולמן ודני ואזנה" מדקה עשירית